ใช้พืชผักสวนครัวในทางที่ผิดอีกแล้ว มาใช้ของพี่แทนไหม